Food Pilot Plant

Food Pilot Plant Platform คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เข้าถึงการบริการด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารซึ่งมีทั้งระดับทดลองผลิตสำหรับการขยายขนาดการทดลองจากงานวิจัยพัฒนาไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมตลอดไปจนถึงระดับการผลิตที่มีมาตรฐานเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาด โดย Food Innopolis ได้รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารของหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาคมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นฐานข้อมูลไว้เพื่อให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนา แลอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารอีกด้วย

ฐานข้อมูลโรงงานต้นแบบ

Food Pilot Plant

หน่วยงาน

รายการเครื่องมือ

กำลังการผลิต

หมวดหมู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)

Cap. 5-50 กิโลกรัม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องร่อนสมุนไพร

Cap. 5-20 กิโลกรัม/Batch

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องบดสมุนไพร

Cap. 5-20 กิโลกรัม/Batch

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องอบสมุนไพร

Cap. 10-50 กิโลกรัม/Batch

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องผลิตยาลูกกลอน

Cap. 150,000-300,000 เม็ด/Batch

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องผลิตยา/อาหารรูปแบบเม็ด

Cap. 100,000-300,000 เม็ด/Batch (ขั้นต่ำ 100,000 เม็ด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องบรรจุแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ

Cap. 100,000-300,000 แคปซูล/Batch (แคปซูลเบอร์ 0) (ขั้นต่ำ 100,000 แคปซูล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บรรจุแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูลบรรจุมือ

Cap. 2,000-5,000 แคปซูล/Batch (แคปซูลเบอร์ 0) (ขั้นต่ำ 2,000 แคปซูล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องบรรจุชาชงสมุนไพร

Cap. 10,000-50,000 ซอง/Batch (ขั้นต่ำ 10,000 ซอง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หม้อทอดสุญญากาศ (Vaccum Fryer)

Cap. 10 kg/Batch

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort)

Cap. 100 litres

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรด

Cap. 5 litres

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องอบแห้งแบบถาด (Tray Dryer)

Cap. 20 kg/batch

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer)

Cap. 20 kg/h

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer)

Cap. 5 kg/h

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สายการผลิตน้ำดื่ม (Drinking Water production line)

Cap. 7200 ขวด/วัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สายการผลิตอาหารสเตอริไรซ์ (Sterilization production line)

Cap. รีทอร์ทเพาช์ 600 ถุง/Batch กระป๋อง 1100 กระป๋อง/Batch ขวดแก้ว 580 ขวด/Batch รับบริการได้สูงสุดวันละ 2 รอบ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สายการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรซ์ (Pasturized production ilne)

Cap. 200 L./Batch Min. 100 L. รับบริการได้สูงสุดวันละ 4 รอบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตู้แช่เย็น (Chiller)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เครื่องแพ็คสูญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

Special Platforms

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่