FI Academy

FI Academy Platform คือแพลตฟอร์มที่นำเสนอองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจอาหาร ผ่านกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ทันสมัย อาทิ ความรู้ประเด็นสำคัญด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรม “Food Talks” และประเด็นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิจัยและนวัตกรรมอาหารขั้นแนวหน้า ผ่านกิจกรรม “Frontier in Food” รวมไปถึงมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างคลังความรู้ สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน สนับสนุนเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสร้างสรรค์ต่อยอดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

 

Gallery FI Academy

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่