Flavor Innovation & Sensory

Flavor Academy โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกลิ่นรสและเครื่องหอมของประเทศให้มีการเติบโต และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศได้ในอนาคต

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.การพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสและเครื่องหอมของประเทศไทย

2.การสร้างความเข้มแข็งทางด้านบริการวิชาการเพื่อการวิเคราะห์กลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

3.การวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้กลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

บริการของ Flavor Innovation Hub Platform

จัดอบรม และ workshop ด้าน กลิ่นรสและเครื่องหอม
  • คอร์สระดับ Basic
  • คอร์สระดับ Advance
  • คอร์ส Flavor Application
  • กิจกรรมสัมมนา (Seminar)
บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้ คำปรึกษา
  • วิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นและสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง GC-O-MS
  • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านกลิ่นรส
โครงการวิจัยร่วมกับ ภาคเอกชน และภาครัฐบาล
  • รับจ้างวิจัย (research contract)

Gallery Flavor Innovation & Sensory

เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้พัฒนาแพลตฟอร์มพิเศษ

Special Platforms

Food Innopolis บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในทุกภูมิภาค เกิดเป็นแพลตฟอร์ม การให้บริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในทุกระดับ ได้แก่