บุคลากร

ผู้อำนวยการ1

ดร. เอกอนงค์ จางบัว

ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร

ทีมแผนงานและกลยุทธ์

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล

ที่ปรึกษาอาวุโส

คุณชัชนันท์ แสงขรรค์ชัย

นักวิเคราะห์

ทีมพัฒนาธุรกิจ

คุณสุรีรา อาจเจริญ

ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณโชติกา หนูทอง

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณมนัสวี เรืองเดช

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณนัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณกมลลักษณ์ มาสำโรง

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณวณิชชา เรืองปราชญ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณมารุต ใจหลัก

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณกวิสรา ประภากมล

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ทีมเร่งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

ดร. ปรเมษฐ์ ชุมยิ้ม

ที่ปรึกษาอาวุโส
และผู้จัดการ Platform FI Accelerator


ดร.ศิวาพร โอเจริญ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย (NCR)


คุณศิญากาญจน์ โฉมงาม

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย (NCR)