1. แหล่งทุน The Thailand Research Fund

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
www.trf.or.th/research-funds

  • ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)
  • ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG)
  • ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)
  • ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG)
  • ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)
  • ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG)

ทุนวิจัย สวทช.
www.nstda.or.th/th/scholarship

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
www.nrct.go.th

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
www.ttsf.or.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
http://www.ipst.ac.th


2. กฎหมาย การจดสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
www.ipthailand.go.th

กรมศุลกากร ( การจดทะเบียนนิติบุคคล, การนำเข้า-ส่งออก)
www.moc.go.th

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPAT)
www.ipat.or.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
www.dbd.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
www.dip.go.th

สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ )
www.tisi.go.th


3. หน่วยงานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
www.ocpb.go.th

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FRTL)
www.sc.chula.ac.th/frtl/services.html

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สวท.)
www.kmutt.ac.th/istrs/website/th/index.html

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
www.fda.moph.go.th


4. กลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเข้า ส่งออก

ดีเคเอสเอช กรุ๊ป
www.dksh.com/th-th/home/services/marketing-and-sales

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.dbd.go.th

สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF)
aaif.nu.ac.th

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
www.intertek.co.th


5. ที่ปรึกษา

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และเป็น technical arm แก่ภาครัฐและเอกชน) www.ku.ac.th/department/kufirst.html

สถาบันอาหาร
www.nfi.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
www.tistr.or.th

Food Consultant
www.zcuisiner.com

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
www.fqa-ifrpd.com


6. หน่วยงานรัฐบาล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
www.most.go.th

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
www.nia.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
www.nstda.or.th/th

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
www.arda.or.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
www.sti.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
www.tistr.or.th/tistr